Eesti Evangeelne Vennastekogudus

1.Üldsätted

Eesti Evangeelne Vennastekogudus (nimelühend: EEVK; edaspidi tekstis: Vennastekogudus) kui kristlik-pietistlik oikumeeniline osadusühendus on iseseisev juriidiline isik, mille juhatus asub Tallinnas. Vennastekogudus on osa Vennaste Uniteedi Euroopa Kontinentaalprovintsist.

2.Tegevuse eesmärk ja õpetuslik alus

2.1 Vennastekoguduse tegevuse eesmärk on ise usus süvenedes Jumala Sõna kuulutuse ja kõige muu evangeelse tegevuse kaudu aidata rahvast taas kokkupuutesse elava armulise Jumalaga.

2.2 Traditsiooniliselt toetub Vennastekogudus luterliku kirikuga samadele õpetuslikele alustele, milleks on Vana ja Uus Testament ja usutunnistuskirjad. Vennastekogudus tunnistab ristimist ja armulauda. Eriline rõhuasetus on Jeesusel Kristusel, Tema kannatusel, ohvrisurmal.ja ülestõusmisel. Uustestamentliku üldise preesterluse printsiibi rakendamise tõttu puudub Vennastekoguduses vaimulik amet. Usulisi talitusi viiakse läbi iga Vennastekoguduse liikme oma koguduses.

3.Tegutsemise viisid

Tegevus toimub kuulutus-, palvekoosolekute ja piiblitundide pidamise, laste pühapäevakoolide, noortetöö, ansamblite, kooride ja muude tegutsemis- ja suhtlemisvormide kaudu.

4.Liikmeskond

Vennastekoguduse liikmeskond jaguneb lihtliikmeteks, töötegijateks ja vanemateks.
4.1 Liikmeskonna moodustavad juba varem kristlikku kogudusse kuuluvad ärganud usklikud, kes peavad oluliseks ka Vennastekoguduse liikmeks olekut.
4.2 Liikmekandidaat valmistatakse ette ja teda saab suunata tegutsema Vennastekoguduses abilisena. Liikmeks vastuvõtmise, vastavalt kandidaadi sooviavaldusele, otsustab Vennastekoguduse eestseisus või volitatud eestseisuse liige koos kohaliku osakonna või osadusgrupi töötegijatega.
4.3 Töötegijaks seatakse Vennastekoguduse peavanema või tema asetäitja poolt need liikmed, kes on valmis vastavas ülesandes tegutsema ja kes on selleks ette valmistatud, olles õppinud usuteadust vastavas koolis või kursustel ja seminaridel.
4.4 Vanemad on osakondade vaimulikud juhid. Sellesse ametisse seatakse eriti usaldusväärsed töötegijad. Vanema seab ametisse Vennastekoguduse peavanem või tema asetäitja.
4.5 Vennastekoguduse liikmel on õigus töötada Jumala riigi heaks, samuti valida ja olla valitud koguduse organitesse.
Vennastekoguduse liikmel on kohustus osa võtta koguduse tööst (näit. Haigete külastamine, hingehoidlikud vestlused, hädasolijate aitamine jne).
Vennastekoguduse liikmed võtavad kohustused endale vabatahtlikult.
4.6 Vennastekogudusest on võimalik välja astuda isikliku kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse eestseisusele.
Vennastekoguduse osadusest välja arvamine on äärmine samm, mida rakendatakse nende suhtes, kes korduvatele manitsustele vaatamata ei ole meelt parandanud. Lõpliku otsuse teeb sinod, määrates koguduse osadusest eemaldamise pikkuse ja tingimused

5. Struktuur

5.1 Sinod

5.1.1 Vennastekoguduse kõrgeim juhtorgan on sinod.
5.1.2 Vennastekogudus jaguneb osakondadeks ja osadusgruppideks. Osakonnad valivad oma täiskogu koosolekul osakonna kolme liikmelise juhatuse ja vanema, kes korraldab kristlikku tööd osakonnas. Osadusgrupid valivad oma gruppi kuuluvate Vennastekoguduse liikmete hulgast juhtisiku, kellel on osakonna vanemaga samad kohustused, õigused ja vastutus.
5.1.3 Vennastekoguduse tööd juhib osakondade ja osadusgruppide esindajatest ning vajaduse korral ka üskikliikmeist kokku kutsutud sinod. Sinod valib oma koosolekul eestseisuse – peavanema ja liikmed (kokku 6 – 7 liiget) ja revisjonikomisjoni (3 liiget) 5 aastaks.
5.1.4 Sinodi kutsub kokku eestseisus ja sinod on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 50% kohale oodatud saadikuist. Otsused langetatakse lihthäälteenamusega. Häälte tasakaalu korral otsustab sinodi koosoleku juhataja hääl. Isikuvalimised on salajased. Otsused protokollitakse.
5.1.5 Sinod võtab vastu Vennastekoguduse põhikirja ja vajaduse korral muudab või täiendab seda. Põhikirja vastuvõtmiseks, muutmiseks või täiendamiseks on vajalik 2/3 sinodi koosolekust osavõtjate hääled.
5.1.6 Sinod kinnitab Vennastekoguduse töö ja majandusaasta aruande ning võtab vastu eelarve. Sinod kinnitab kinnitamist vajavad eestseisuse otsused.
5.1.7 Sinodil on õigus kinnitada Vennastekoguduse kodukord ja anda ning kinnitada Vennastekoguduse tegevust puudutavaid akte.
5.1.8 Sinodil on õigus anda vajaduse korral ka hinnang koguduse liikmete tegevusele ja koguduse tööks vajalikele väljaannetele.
5.1.9 Sinodil on õigus otsustada ka võimaliku teiste kristlike ühendustega ühinemise ja võimaliku koguduse erinevaiks rühmitusiks jagunemise üle.

5.2 Eestseisus

5.2.1 Eestseisus juhib kogudust sinoditevahelisel ajal ja annab aru sinodile.
5.2.2 Eestseisuse volitused kehtivad viis aastat. Korduv tagasivalimine on võimalik.
5.2.3 Peavanema vanus peaks olema vähemalt 40 aastat ja liikmeks oleku aeg koguduses arvestatav. Eestseisusesse valitakse aktiivsed Vennastekoguduse liikmed.
5.2.4 Eestseisus jagab omavahel ülesanded. Eestseisuse otsusega on võimalik anda igale eestseisuse liikmele allkirjaõigus allakirjutamiseks eestseisuse nimel ja koguduse esindamiseks suhtlemisel ametiasutustega olukordades, kus eestseisus on selleks otsuse langetanud.
5.2.5 Eestseisuse otsuste langetamisel peab osalema vähemalt 4 (neli) eestseisuse liiget. Otsustamiseks ei pea tingimata kohal viibima. On võimalik pidada koosolekuid ka tehnilisi sidevahendeid kasutades.
5.2.6 Eestseisuse hooleks on suhtlemise korraldamine teiste kirikute ja usuliste organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal. Vajaduse korral valib eestseisus selleks sobivad esindajad.
5.2.7 Eestseisusel on õigus otsustada vajalike varaliste tehingute (ost, müük, rent, koormamine jne) tegemise üle.

5.3 Peavanem

5.3.1 Peavanem on eestseisuse esimees ja sinodi juhataja, kuid ta võib sinodi juhatamise ülesande usaldada ka kellelegi teisele, kes selleks on väärikas.
5.3.2 Peavanema ülesandeks eriti on koguduse vaimse suuna eest hoolitsemine ning rahu ja tasakaalu hoidmine koguduses.
5.3.3 Administratiivseteks ülesanneteks ja majandusliku elu korraldamiseks saab peavanem volitada, kooskõlas eestseisusega, eestseisuse liikmeid või väljaspool eestseisust seisvat asjatundjat, kes kuulub Vennastekogudusse. Vajaduse korral on võimalik kasutada eksperte väljastpoolt kogudust.

5.4 Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon valvab seaduste järgimise ja raamatupidamise korra üle.

6. Vara moodustumine ja kasutamine

6.1 Vennastekoguduse rahalised vahendid (ka kinnis- ja vallasvara) saadakse annetustest, kingitustest, korjandustest, hoiuse protsentidest, kirjanduse müügist ja muudest seaduslikest laekumistest. Samuti kuulub Vennastekogudusele kinnis- ja vallasvara.
6.2 Vennastekoguduse eesmärkide saavutamiseks ja täitmiseks vajalike varaliste tehingute (ost, müük, rent, koormamine jne) tegemise üle otsustab eestseisus.
6.3 Vennastekoguduse varade käsutamise õigus on eestseisusel kooskõlas sinodi seisukohtade ja otsustega.
6.4 Vennastekoguduse varade kasutamise ja käsutamise eest vastutab sinod.

7. Tegevuse lõpetamine

7.1 Vennastekoguduse põhikirjalise tegevuse võib erakordsete olude sunnil peatada või lõpetada sinod.
7.2 Tegevuse lõpetamise otsustamise järel moodustab sinod likvideerimiskomisjoni. Järelejäänud vara kasutatakse seaduses ette nähtud alustel ja korras.

Tallinnas, 26. november 2005.a.
Eesti Evangeelse Vennastekoguduse eestseisus