Uniteedi alus

1. Sissejuhatus

Issand Jeesus Kristus loob ja kutsub oma kirikut Teda maa peal teenima, kuni Ta tuleb. Vendade Uniteet tunneb seetõttu kutsumust inimkonna teenimiseks usus evangeeliumiga Jeesusest Kristusest. Selles kutsumuses näeb ta oma olemasolu põhjust ning teenimise allikat. Nagu algpäritolu, põhinevad ka ta olemasolu eesmärk ja lõpp üksnes Issanda tahtel.

2. Koguduse usk

Koos kogu ristirahvaga usume me Jumalasse, Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse. Usume ja tunnistame, et Jumal ilmutas end oma Pojas Jeesuses Kristuses üks kord ja lõplikult, et meie Issand vabastas meid koos kogu inimkonnaga oma surma ja ülestõusmise läbi ning et pole õnnistust ilma Temata. Usume, et Ta viibib meie juures sõnas ja sakramendis, et Ta ühendab meid oma Vaimu läbi ning ehitab niiviisi koguduseks. Me kuuleme Tema kutset Teda järgima ning palume, et Ta kasutaks meid oma teenistuses. Ta ühendab meid omavahel, et oleksime valmis Tema ihuliikmetena üksteist teenima.
Jumaliku armu valguses tunneme end patuste kogudusena. Vajame igapäevast andestust ning elame üksnes Jumala halastusest Jeesuses Kristuses, meie Issandas. Tema vabastab meid eraldatusest ning loob meist elava Jeesuse Kristuse koguduse.

3. Isiklik usk

Koguduse usk on mõjutatud ja hoitud tunnistuse kaudu Jeesusest Kristusest ja läbi Püha Vaimu töö.
See tunnistus kutsub igatühte isiklikult, juhib patutundmisele ning Kristuse kaudu saadud lunastuse vastuvõtmisele. Üha enam saab Kristuse armastus Temaga osaduses olles jõuks, mis annab uue elu, tungib inimesest läbi ja kujundab teda tervikuna. Nii nagu Jumala Vaim mõjutab igaühe südames elavat usku, kingib Ta neile osasaamise Kristuse lunastustöö viljast ning oma ihuliikmeks olemisest.

4. Jumala sõna ja õpetus

Kolmainu Jumal, kes ilmutas end Vana ja Uue Testamendi Pühakirjas, on meie elu ja õnnistuse ainsaks allikaks. Pühakiri on Uniteedi õpetuse ja usu ainsaks mõõdupuuks, mis juhib ja määrab meie elu. Vendade Uniteet tunnistab Pühakirja peamise sisu ja evangeeliumina sõnumit ristist. Vendade Uniteet näeb oma peaeesmärki ning olemasolu mõtet rõõmusõnumi kuulutamises. Palume oma Issandalt selleks jõudu.
Vendade Uniteet püüdleb pidevalt õige õpetuse poole. Kirikus Pühakirja seletades ja õpetust edastades vaatame tagasi kahe aastatuhande oikumeenilisele kristlikule traditsioonile ning meie usklike eelkäijate tarkusele. Kui palume Jeesuse Kristuse evangeeliumi sügavama mõistmise ja selgema tunnistamise oskust, juhatavad nemad meile teed. Nii nagu Pühakiri ei sisalda õppesüsteemi, pole loonud enda oma ka Vendade Uniteet, teades, et Piiblis tunnistatud saladust Jeesuse Kristuse kohta pole võimalik täielikult mõista mitte mingisuguse inimliku tunnistuse põhjal.
Ühtlasi kehtib, et Püha Vaimu läbi tunneme Piiblis täielikult ja selgelt ära Jumala õnnistussoovi.

5. Usutunnistus ja usu tunnistamine

Kiriku usutunnistustes kuuleb Vendade Uniteet Kristuse koguduse ülistust. Need tunnistused teenivad õige kirjakohase tunnistamise eesmärki kiriku poolt ning eristavad valeõpetustest. Need on tema teejuhiks ja manitsuseks kuuleka ja kartmatu tunnistamise tarvis siin ja praegu. Vendade Uniteet peab kinni sellest, et kõiki kristlike kirikute poolt sõnastatud usutunnistusi pidevalt Pühakirja põhjal läbi vaadataks. Taolist õiget tunnistamist nähakse algkristlikus tunnistuses “Jeesus Kristus on Issand”, lisaks sellele eriti veel kolmes vanakiriklikus usutunnistuses ja reformatsiooni põhilistes tunnistuskirjades.

6. Vendade Uniteet kui tervik

Me usume ja tunnistame kiriku ühtsust, mis on antud Jumala ja Lunastajana ainsas Issandas Jeesuses Kristuses. Ta suri selleks, et laialipillatud Jumala lapsed taas kokku viia. Elava Issanda ja karjasena juhib Ta karja ühtsuse poole.
Seda ühtsust tunnistas Vendade Uniteet, võttes üle vana böömi vendade kiriku nime “Unitas Fratrum”. Me ei suuda unustada seda haaravat üksmeelt, mille ristilöödud ja ülestõusnud Issand kinkis meie Herrnhuti esiisadele Pühal Õhtusöömaajal 13. augustil 1727. a Berthelsdorfis. Issand tahab, et kristlased agaralt ja armastusega otsiksid ja tunnistaksid ühtsust Temas. Näeme endi keskel, kuidas meile on tõotatud ja antud selline ühtsus. Tõdeme, et läbi Kristuse armu on erinevatele kirikutele kingitud palju andeid. Meie sooviks on üksteiselt õppida, ülistades sealjuures Kristuse rikkalikku armastust ja Jumala mitmekesist tarkust.
Kuid me tunnistame ka oma süüd selles, et maa peal esineb kristlaste seas lõhesid ja lahkhelisid. Selliste lahknevuste kaudu takistame me ise evangeeliumi kuulutamist ja väge. Me näeme ohtu eneseõigustuses ja armutus kohtumõistmises.
Kuna oleme koos kogu ristirahvaga saabuvale Issandale vastu rändamas, tervitame igat sammu, mis viib meid lähemale ühtsusele Temas. Ta ise kutsub meid oma lauast osa saama. Nõnda juhib Ta oma kirikut tõotatud ühenduse suunas, sest oma kohalolekuga armulaual teeb Ta ühtsuse endaga meile juba täna nähtavaks ja kindlaks.

7. Kogudus kui vennaskond

Jeesuse Kristuse kogudus on koos kõigi erinevustega mehe ja naise, vaese ja rikka, eri rahvuste esindajate vahel üks oma Issandas. Vendade Uniteet ei tunnista nende seas, kes on üks Issandas Jeesuses Kristuses, mingit eraldavat vahetegemist. Oleme teadlikud oma kutsutusest tunnistama, et Jumal kogub Jeesuses Kristuses oma rahvast “kõigi rahvuste ja suguseltside, rahvaste ja keelte” hulgast ning vormib üheks ihuks. Ta juhib patused kokku risti alla ja annab neile armu. Võitleme rassilistel, soolistel või sotsiaalsetel põhjustel tekkinud alandamiste vastu endi keskel ning näeme Issanda käsku avalikult tunnistada ning näidata sõna ja teoga, et oleme vennad ja õed Kristuses.

8. Kogudus kui teenimisühendus

Jeesus Kristus ei tulnud mitte selleks, et end teenida lasta, vaid selleks, et teenida. Sellest ammutab Tema kogudus teenimisülesande ja -väe, milleks on kutsutud iga ta liige.
Usume, et Issand on meid eriliselt maailma rahvaste seas misjonitööd tegema kutsunud. Erinevates teenimise vormides, mille Issand on meile kas kodus või võõrsil usaldanud, ootab Ta, et me Temast tunnistame ja tõendame Ta armastust omakasupüüdmatu teenimisega.

9. Ligimese teenimine

Issand Jeesus on tulnud selle maailma viletsuse keskele selleks, et seda kanda ja sellest võitu saada. Sellepärast üritame Issandat järgida Tema vendi teenides. Taoline teenimine, nagu Issanda armastuski, ei tunne mingeid piire. Seepärast palume me Issandat, et ta juhataks meile ikka ja jälle ligimese juurde teed ning avaks me silmad, kõrvad, käed ja südame tolle häda leevendamiseks.

10. Maailma teenimine

Oma armastuses ja truuduses hoiab Jeesus Kristus sellest langevast maailmast kinni. Seepärast tuleb ka meil olla selle maailma poole pööratud. Me ei tohi ükskõiksusest, kõrkusest või hirmust tagasi tõmbuda. Vendade Uniteet kuulutab koos kogu Kristuse kirikuga inimkonnale Jumala armastuse sõnumit, tegutseb maailma rahu ja inimeste heaolu nimel. Ta loodab ja ootab selle maailma jaoks koitvat päeva, mil saab avalikuks Jeesuse võit patu ja surma üle ning uus maailm ilmub.

11. Lõppsõna

Jeesus Kristus on ainus Issand ning oma kiriku pea. Selles seisneb tema sõltumatus teistest võimudest, mis on Tema kuningliku valitsusega vastuolus. Vendade Uniteet hoiab oma ajaloos esil elavat kogemust Jeesuse peavanema ametist (16. sept ja 13. nov 1741. a).
Vendade Uniteet tunnistab, et ta on ellu kutsutud ja siiani elus hoitud ainult läbi Jumala mõistetamatu armu. Ta elu ja teenimise põhitooniks jääb kiitus ja tänu selle eest. Nii ootab ta Jeesuse Kristuse ilmumist, läheb rõõmuga oma Issandale vastu ja palub, et Ta tulles leiaks tema ärkvel olevana.