Palveteemad

Palveteemad igaks nädalapäevaks

Pühapäev: Jumala lunastustöö inimkonna heaks. 

Tänu Jeesuse Kristuse ülestõusmise ja Jumala Sõna eest. Palve Püha Vaimu meelevalla pärast evangeeliumi kuulutamisel ja õnnistuse pärast kuulajate üle. Pühapäeva pühitsemine. Vaimulik ärkamine ja vaimuliku elu uuenemine. Kristlaste üksmeel ja vennaarmastus. Eestpalve erinevate kristlike konfessioonide ja nende ühtse tunnistuse eest.   

Esmaspäev: kiriku teenimistöö maailmas.

Üleilmne misjonitegevus. Usu, lootuse ja armastuse tunnistamine kõigile inimestele. Vaimulik kasvamine kogudustes, ustavus evangeeliumi kuulutamisel ja sakramentide jagamisel. Kaastööliste ettevalmistamine kristlikuks teenimiseks kirikus ja mujal ühiskonnas.

Teisipäev: perekond, kool, töö.

Abielu, perekond ja laste kasvatamine. Sugulased, sõbrad, ristilapsed ja -vanemad. Lasteaiad ja koolid, kasvatajad ja õpetajad. Usu edasiandmine järgmistele põlvkondadele. Usuõpetus, pühapäevakool, kristlikud õppeasutused. Töö kodus ja ametikohal. Igapäevane leib. Usu alalhoidmine ja kinnitumine argipäevas.

Kolmapäev: meie ligimesed.

Naabrid, töö- ja ärikaaslased. Töötud. Trööst haigetele, surijatele, leinajatele ja meeleheites olijatele. Toetus puuetega inimeste, leskede ja üksikute, sõltuvuste all kannatajate, nälgijate, vangide, kodutute, rõhumise ja vägivalla ohvrite abistamiseks. Meditsiini- ja diakooniatöö. Hingehoid koguduses ja väljaspool seda.  

Neljapäev: ühiskond.

Rahu rahvaste ja rahvusgruppide vahel. Õiglus ja ausus kooselus. Ühiskonna juhtivatel positsioonidel olevad inimesed. Riik, majandus ja kirik. Rahvuste ja rasside vahelise vaenu ületamine. Välismaalased meie kodumaal. Põgenikud. Jumala loodu austamine. Vastututustundlik ümberkäimine inimkätesse usaldatud ressurssidega. Veel sündimata lapse (loote) eluõiguse kaitsmine. Tarkus meditsiini võimaluste kasutamisel. Usk Jumala juhtimisse maailma sündmustes, Tema väesse kõiki haavu parandada. 

Reede: meie kirik ja kogudus.

Tänu Jeesuse Kristuse lunastustöö eest ristil. Palve, et koguduses tekiks elav patutunnetus ja uueneks lootus Jumala halastusele. Püha Vaimu õnnistus koguduseliikmete seesmisel tugevnemisel ja nende valmisolekuks osaleda jumalariigi töös. Meelevalla palumine kõigile, kes on koguduses kutsutud evangeeliumi kuulutajateks ja hingehoidjateks. Need, keda kiusatakse taga Kristuse pärast. Õnnistuse palumine Loosungiraamatu koostajatele ja lugejatele. Loosungiraamatu kaasabi Jumala Sõna tundmisel ja kristlaste üksmeele arendamisel.

Laupäev: tagasivaade nädalale ja tulevik.

Tänu Jumalale Tema andide ja juhtimise eest möödunud päevadel. Palve eksimuste ja üleastumiste andestamiseks. Eelseisev pühapäev, selle õige pühitsemine. Eestpalve Iisraeli, Jumala vana lepingu rahva eest. Jeesuse Kristuse kiriku ettevalmistumine Issanda taastulekuks. Jumala tõotatud uus taevas ja uus maa, rõõm eesootavast ülestõusmisest ja igavesest elust.